Условия за участие в промоцията Biofresh 2021

 1. Действие на условията за участие
 2. Участието в промоцията „Промоция Biofresh 2021“ (по-долу „Промоцията“) на home.liebherr.com/promotions (по-долу „Страница за промоция“) е оферта на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, ЕИК 200953851, с. Радиново, община Марица, област Пловдив, (по-долу „Организатор“).

б. Участието в промоцията се урежда от тези условия за участие.

 1. Право на участие
 2. Право на участие в промоцията имат единствено физически лица на навършени 18 години, които имат местоживеене в Р. България („Участници“) и са закупили промоционален уред в периода на промоцията (01.06.2021 г. до 31.08.2021 г.) от един от участващите търговци.

б. Предмет на промоцията са всички BioFresh уреди на Либхер.

в. Служителите на фирмената група Либхер и техните роднини нямат право на участие в промоцията.

г. Всеки закупен в периода уред дава право на самостоятелно участие .Не са разрешени множество участия.

д. Организаторът има право по свое усмотрение да изключи лица от участие или да откаже участие в промоцията, когато установи нарушение на забраните за участие или когато се използва помощ от непозволени източници или предимства чрез непозволени методи.

 1. Продължителност и край на промоцията
 2. Промоцията започва на 01.06.2021 г. в 00.00 часа и приключва на 31.08.2021 г. в 24.00 часа.

б. Участието в промоцията е обвързано с покупката на хладилник с марка Либхер .

в. Участието в промоцията е възможно през страницата на промоцията до 30.09.2021 г. в 24.00 часа. Ако серийният номер на уреда има право на участие, организаторът изпраща на участника промоционалната добавка. Организаторът проверява наличието на право на участие след качване на касовата бележка в сайта. Ако е налице право на участие, се изпраща промоционалната добавка.

 1. Промоционална добавка
 2. Промоционалната добавка представлява кешбек сума в размер до 500 лева. Размерът на сумата зависи от съответната продуктова група. Промоционалната добавка може да бъде намерена на уебсайта на Либехер home.liebherr.com/actions (наричан по-долу „уебсайт на Либехер“)

б. Промоционалната добавка се превежда в срок от 3 седмици.

 1. Предварително прекратяване на промоцията
 2. Организаторът си запазва правото по всяко време, без предварително уведомление и без посочване на причина, да прекъсне или да прекрати промоцията. Претенции на участниците, по-специално претенции за обезщетение не могат да се основават на това.
 3. Отговорност на организатора

Организаторът носи отговорност само за грубо виновно поведение. Организаторът не носи отговорност за забавяния при получаването на промоционалната добавка, както и при промяна или отмяна на промоцията.

 1. Отговорност на участник
  Ако с действията си участник предизвика смущения в промоцията и/или прекратяване на промоцията, както и при установена измама или опит за измама, участникът отговаря към организатора за причинените вреди.
 1. Защита на данни

В рамките на промоцията, организаторът събира лични данни, които обработва съобразно нормативните изисквания. По-подробно това е уредено в политиката  за защита на лични данни за промоцията, която представлява неразделна част от тези условия за участие. 

 1. Допълнителни разпоредби

а. Организаторът може изменя тези условия за участие, по всяко време и без да посочва причини за това. Между участника и организатора се прилага най-актуалната версия на условията за участие, за която участникът е изразил своето одобрение. Ако по време на промоцията бъдат променени условията за участие, участникът ще получи по имейл покана да одобри тези промени. Ако не последва одобрение от страна на участника, този участник бива автоматично изключен от участие.

б. Ако отделни разпоредби от правилата за участие са или станат напълно или частично незаконосъобразни или непълни, това не засяга действителността на останалите разпоредби. Недействителните разпоредби трябва по взаимно съгласие да бъдат заместени по такъв начин, че да бъдат подходящи за постигането на желаната икономическа цел от страните по договора.

в. Тези условия за участие и всякакви спорове, произтичащи от или във връзка с тях, са предмет на  уредба от българското.

г. С участието си в промоцията участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите условия за участие.

д. Условията са достъпни за всички лица на интернет страница brandnewcommunications.com